تبلیغات
زیست شناسی گرگان - مطالب علمی زیست شناسی

امروز:

برداشت گیاه : بوسیله بیلچه و یا كلنگ قسمتهای زیرزمینی گیاه باید بیرون بیاید .گل بدون پیاز بعد از خشك شدن رنگش از بین خواهد رفت .

2 انتخاب نمونه : گیاه باید كامل ، سالم و شاداب باشد . منظور از كامل بودن آن است كه دارای ریشه ، ساقه ، برگ ، گل و میوه باشد و منظور از سالم بودن گیاه آن است كه عاری از آفت و یا بیماری باشد همچنین گیاه باید شاداب و جوان باشد . در مورد گیاهان درختی یك گل آذین با دو برگ زیرین آن كافی است . در مورد گیاهان پیازدار ، پیاز باید جداگانه خشك شود .

3 یادداشت مشخصات محلی : از قبیل موقعیت جغرافیایی ، جنس خاك ، تاریخ جمع آوری ، وضعیت آب وهوا و . . . میباشد .

4 حمل گیاه : با استفاده از نایلونهای معمولی پس از انتخاب نمونه آن را به آزمایشگاه انتقال میدهیم كه باعث كاهش تبخیر و عدم از دست رفتن آب گیاه میشود .

5 تمیز كردن گیاه : در صورت وجود گرد و خاك و گل بر روی ریشه و یا ساقه و برگ گیاه موردنظر  آن را با آب فراوان شستشو میدهیم و پس از آن اندامهای خشك شده و یا آلوده به آفت و بیماری را با قیچی جدا میكنیم .

6 آب گیری از گیاه : به وسیله كاغذ خشك كن و یا كاغذ روزنامه تمیز آب گیری از گیاه را انجام میدهیم . آب گیری از گیاه به میزانی صورت میگیرد كه آب به مقدار كم در بافت گیاهی باقی بماند و گیاه پس از خشك شدن قابل انعطاف باشد .

7 -  پهن كردن و مرتب كردن گیاه : بدین صورت كه گیاه مورد نظر را لای روزنامه قرار داده و تك تك اندامها مخصوصاً بر روی برگها و گلها دقت بیشتری مینمائیم تا كاملاً بر روی روزنامه پهن گردند .

8 پرس كردن :  در این مرحــله جهت پرس كردن از یك تخته صاف و یا چند كتاب استفاده میكنیم . عمل پرس را در هوای خشك به مدت 24 ساعت و در هوای مرطوب به مدت 5 الی 6 ساعت انجام میدهیم . در غیراینصورت گیاه سیاه شده و می پوسد .

9 -  هوا دادن : پس از عمل پرس 5/0  الی 1 ساعت نمونه را هوادهی میكنیم . درصورت مشاهده چروكیدگی در برگها و یا گلها فشار را بیشتر مینمائیم . اگر قطر ساقه زیاد باشد و مانع اعمال فشار بر روی برگها گردد از قطعات بریده روزنامه جهت پركردن آن فضای خالی استفاده میكنیم .

10 ادامه عمل پرس كردن و هوا دادن : این عمل طی 3 روز باید تكرار شود .

11 چسباندن گیاه :  گیاه را بر روی كاغذ مخصوص ( مقوائی ) با استفاده از نوارهای كاغذی باریك ( كه در دو انتهای آن از چسب مایع استفاده می شود ) می چسبانیم .

12 چسباندن برچسب یا اتیكت : پس از خشك كردن و چسباندن نمونه گیاهی موردنظر بایست برچسبی در گوشه سمت راست  و پائین كاغذ مقوائی با مشخصات ذیل به ترتیب از بالا به پائین نوشته شود :

شماره ، نام علمی گیاه ، نام فارسی گیاه ، نام علمی تیره ، تاریخ جمع آوری ، موقعیت جغرافیایی ، جنس خاك ، وضعیت آب و هوا  و جمع آوری کننده.

 13 تعیین نام علمی تیره و نام علمی گیاه : در این مرحله با استفاده از كلیدهای گیاهشناسی موجود این عمل صورت میگیرد . كه البته مستلزم تجارب و تخصص بسیاری میباشد .

14 نگهداری گیاه : در انتها گیاه را داخل پوشه های كاغذی گذاشته و در جعبه های مناسب و مخصوص این كار نگهداری میشود . به محل نگهداری این نمونه های گیاهی هرباریوم می گویند . نكته قابل توجه آنكه نمونه را هرگز داخل كیسه های نایلونی قرار نمیدهیم چراكه محیطی مرطوب ایجاد كرده و باعث پوسیدگی گیاه میشود .

برداشت گیاه : بوسیله بیلچه و یا كلنگ قسمتهای زیرزمینی گیاه باید بیرون بیاید .گل بدون پیاز بعد از خشك شدن رنگش از بین خواهد رفت .

2 انتخاب نمونه : گیاه باید كامل ، سالم و شاداب باشد . منظور از كامل بودن آن است كه دارای ریشه ، ساقه ، برگ ، گل و میوه باشد و منظور از سالم بودن گیاه آن است كه عاری از آفت و یا بیماری باشد همچنین گیاه باید شاداب و جوان باشد . در مورد گیاهان درختی یك گل آذین با دو برگ زیرین آن كافی است . در مورد گیاهان پیازدار ، پیاز باید جداگانه خشك شود .

3 یادداشت مشخصات محلی : از قبیل موقعیت جغرافیایی ، جنس خاك ، تاریخ جمع آوری ، وضعیت آب وهوا و . . . میباشد .

4 حمل گیاه : با استفاده از نایلونهای معمولی پس از انتخاب نمونه آن را به آزمایشگاه انتقال میدهیم كه باعث كاهش تبخیر و عدم از دست رفتن آب گیاه میشود .

5 تمیز كردن گیاه : در صورت وجود گرد و خاك و گل بر روی ریشه و یا ساقه و برگ گیاه موردنظر  آن را با آب فراوان شستشو میدهیم و پس از آن اندامهای خشك شده و یا آلوده به آفت و بیماری را با قیچی جدا میكنیم .

6 آب گیری از گیاه : به وسیله كاغذ خشك كن و یا كاغذ روزنامه تمیز آب گیری از گیاه را انجام میدهیم . آب گیری از گیاه به میزانی صورت میگیرد كه آب به مقدار كم در بافت گیاهی باقی بماند و گیاه پس از خشك شدن قابل انعطاف باشد .

7 -  پهن كردن و مرتب كردن گیاه : بدین صورت كه گیاه مورد نظر را لای روزنامه قرار داده و تك تك اندامها مخصوصاً بر روی برگها و گلها دقت بیشتری مینمائیم تا كاملاً بر روی روزنامه پهن گردند .

8 پرس كردن :  در این مرحــله جهت پرس كردن از یك تخته صاف و یا چند كتاب استفاده میكنیم . عمل پرس را در هوای خشك به مدت 24 ساعت و در هوای مرطوب به مدت 5 الی 6 ساعت انجام میدهیم . در غیراینصورت گیاه سیاه شده و می پوسد .

9 -  هوا دادن : پس از عمل پرس 5/0  الی 1 ساعت نمونه را هوادهی میكنیم . درصورت مشاهده چروكیدگی در برگها و یا گلها فشار را بیشتر مینمائیم . اگر قطر ساقه زیاد باشد و مانع اعمال فشار بر روی برگها گردد از قطعات بریده روزنامه جهت پركردن آن فضای خالی استفاده میكنیم .

10 ادامه عمل پرس كردن و هوا دادن : این عمل طی 3 روز باید تكرار شود .

11 چسباندن گیاه :  گیاه را بر روی كاغذ مخصوص ( مقوائی ) با استفاده از نوارهای كاغذی باریك ( كه در دو انتهای آن از چسب مایع استفاده می شود ) می چسبانیم .

12 چسباندن برچسب یا اتیكت : پس از خشك كردن و چسباندن نمونه گیاهی موردنظر بایست برچسبی در گوشه سمت راست  و پائین كاغذ مقوائی با مشخصات ذیل به ترتیب از بالا به پائین نوشته شود :

شماره ، نام علمی گیاه ، نام فارسی گیاه ، نام علمی تیره ، تاریخ جمع آوری ، موقعیت جغرافیایی ، جنس خاك ، وضعیت آب و هوا  و جمع آوری کننده.

 13 تعیین نام علمی تیره و نام علمی گیاه : در این مرحله با استفاده از كلیدهای گیاهشناسی موجود این عمل صورت میگیرد . كه البته مستلزم تجارب و تخصص بسیاری میباشد .

14 نگهداری گیاه : در انتها گیاه را داخل پوشه های كاغذی گذاشته و در جعبه های مناسب و مخصوص این كار نگهداری میشود . به محل نگهداری این نمونه های گیاهی هرباریوم می گویند . نكته قابل توجه آنكه نمونه را هرگز داخل كیسه های نایلونی قرار نمیدهیم چراكه محیطی مرطوب ایجاد كرده و باعث پوسیدگی گیاه میشود .