تبلیغات
زیست شناسی گرگان - پاسخ فعالیت های فصل سوم علوم زیستی و بهداشت-1392

امروز:

پاسخ فعالیت های فصل سوم علوم زیستی و بهداشت-1392

فصل سوم

فعالیت صفحه ی ۲۰1- چند گیاه گوجه فرنگی را در شرایط مختلف از نظر مقدار C02  هوا ، در آزمایشگاه رویانده ایم و نتایج شدت فتوسنتز آنها را در جدول یادداشت کرده ایم .
الف) نموداری از نتایج بالا را رسم و آن را تفسیر کنید . 
برای رسم نمودار، محورعمودی را مقدار اکسیژن آزاد شده و محور افقی را درصد CO2 در نظر می گیریم .نمودار نشان دهنده ی آن است که افزایش غلظت CO2 هوا تا 12/0 درصد موجب افزایش شدت فتوسنتز می شود ولی وقتی غلظت CO2 از این حد بیشتر شود شدت فتوسنتز ثابت می ماند .

ب) اگر درصد CO2 هوا 03/0 ، یعنی به میزان عادی CO2 هوا باشد شدت فتوسنتز چقدر خواهد بود ؟ 
با توجه به منحنی رسم شده براساس O2 دفع شده ، حدود 25 واحد اختیاری اکسیژن خواهد بود.

ج) هنگام انجام این آزمایش ها، شدت نور یکسان بود . چه اهمیتی دارد ؟ 
چون تغییر شدت نور نیز در شدت فتوسنتز تاثیر دارد و لذا برای دانستن شدت فتوسنتز بر اساس تغییر غلظت CO2 باید شدت نور را ثابت نگه داریم تا تغییرات شدت نور در اندازه گیری شدت فتوسنتز بر اساس مقدار O2 آزاد شده خللی ایجاد نکند .

د) چگونه می توانیم به محصول گوجه فرنگی هایی که آنها را در گلخانه ها پرورش می دهیم بیافزاییم ؟
با توجه به منحنی افزایش غلظت CO2 تا حدی موجب افزایش شدت فتوسنتز می شود ،بنابراین با سوزاندن شاخه و برگ گیاهان در گلخانه ها می توان غلظت CO2 را در چنین مکان هایی افزایش داد . در اثر این افزایش شدت فتوسنتز در گیاه گوجه فرنگی افزایش می یابد که نتیجه ی آن افزایش محصول است .

2- نمودار شدت فتوسنتز را در یک گیاه در دماهای مختلف نشان می دهد .
الف- حداکثر فتوسنتز در چه دمایی انجام می شود ؟ 
35 درجه ی سانتی گراد

ب- چرا شدت فتوسنتز در دمای بالاتر از 35 درجه ی سانتی گراد کاهش می یابد ؟
از دمای 5 درجه سانتی گراد تا 35 درجه ی سانتی گراد شدت فتوسنتز افزایش می یابد . ولی وقتی دمای محیط به 40 درجه می رسد شدت فتوسنتز کاهش می یابد در دمای 50 درجه ی سانتی گراد به حداقل می رسد . در دمای بالای 50 درجه ی سانتی گراد در اثر مرگ گیاه فتوسنتز متوقف می شود .

ج- درصد دی اکسیدکربن هواهنگام انجام این آزمایش 03/0درصدبوده است.اگرغلظتCO2هوا 1/0درصد باشد شدت فتوسنتزچگونه خواهدبود؟
افزایش غلظتCO2 تا 1/0درصد موجب افزایش شدت فتوسنتزمی شود.درصورتی که غلظت بالای CO2خطرخفگی رادرگیاه تشدید می کند.

د) چه عوامل دیگری به جزدماوغلظت  CO2می شناسیدکه برفتوسنتزاثرمی گذارد؟
ازعوامل خارجی که برشدت فتوسنتزاثردارندافزایش دماتا35درجه وافزایش غلظت CO2هوا تا14/0درصد وافزایش شدت نوردرنیمه های روزاست که موجب افزایش شدت فتوسنتزمی شوند،ازعوامل درونی ( ساختاری ) که موجب افزایش شدت فتوسنتزمی شوندعبارتنداز:مقدارکلروفیل برگ، تعدادروزنه های برگ، بازبودن دهانه روزنه های برگ ومقدارآنزیم های موجوددرسلول های برگ.

فعالیت صفحه ی ۲۱۱- برگ های بعضی ازگیاهان قرمزاست.آیاچنین گیاهانی فتوسنتزانجام نمی دهند؟چنین گیاهانی انرژی خودراازچه راهی تامین می کنند؟
قرمزبودن برگ گیاهان دلیل برآن نیست که گیاه کلروفیل نداشته باشد،چنین گیاهانی کلروفیل دارند ولی مقدارکلروفیل آنهاکمتراست،لذا شدت فتوسنتزنسبت به گیاهان دیگرکه کلروفیل بیشتری دارندکمتراست وبه همین دلیل رشد این گیاهان به کندی صورت می گیرد.جلبک های قرمزنیزکه در دریازندگی می کنندعلاوه برماده ی رنگی قرمزدارای کلروفیل اند وقادراند عمل فتوسنتزرا انجام دهندچنین گیاهان نیزمانندسایرگیاهان انرژی موردنیازخودرا ازخورشید وبا انجام فتوسنتزبه دست می آورند.

۲- کلروفیل فقط درحضورنورتولیدمی شودبه همین دلیل بخش های زیرزمینی گیاهان کلروفیل ندارند. اماپوسته بعضی ازغده های سیب زمینی سبز رنگ  است. سبزبودن بعضی ازغده های سیب زمینی چه اطلاعاتی درباره محیطی که آنهارا نگهداری کرده اند به مامی دهد؟این غده هامدت ها درمقابل نورقرارگرفته اند وسلولهای زیرپوستی غده سیب زمینی که ژن های سازنده کلروفیل رادارند فعال می شوند ودرمقابل نورکلروفیل تولیدمی کنند وموجب سبزشدن سلول های زیرپوستی غده سیب زمینی می شوند. فعالیت صفحه ی ۲۳الف- چرارشد گیاهانی که برگ های ابلق ( سفیدوسبز) دارندآهسته ترازگیاهان دیگراست؟یکی ازعوامل افزایش دهنده شدت فتوسنتزمقدارکلروفیل موجود دربرگ است.برگ های ابلق کلروفیل کمتری نسبت به سایربرگ هادارند وبه همین دلیل فتوسنتزکمتری دارند ورشد آنها نیزبه همین دلیل کمتراست.ب- چراگیاهان آکواریوم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی ها می شوند؟اگرماهی ها گیاه خوارباشند ازاین گیاهان تغذیه می کنند.اگرماهی هاگوشت خوارباشند گیاهان با انجام فتوسنتز،اکسیژن تولیدمی کنند وموجب افزایش غلظت اکسیژن آب می شوند وماهی ها ازاین اکسیژن برای تنفس استفاده می کنند.ج-علت اینکه بسیاری ازبرگ ها نازک هستند اما سطح وسیعتری دارندچیست؟
هرچه وسعت برگ بیشترباشد سطح وسیعتری برای انجام فتوسنتزوجود دارد وهرچه ضخامت برگ کمترباشد گازهای فتوسنتزی بهترمی توانند بامحیط مبادله شوند(طبق قانون انتشارگازها).

فعالیت صفحه ی 31الف- برای نشان دادن فتوسنتزدرگیاهان آبزی دستگاهی رامطابق شکل آماده می کنیم چگونه می توان تغییرات شدت نوررابه شدت فتوسنتزنشان داد؟
نورافکن را ابتدا درفاصله دورتر از دستگاه قرارمی دهیم وتعداد حباب هایی که ازگیاه خارج می شود( مولکول های اکسیژن ) رادرواحد زمان می شماریم سپس نورافکن رابه دستگاه نزدیک می کنیم ودراین حالت نیزتعدادحباب های خارج شده رادرواحدزمان شمارش می کنیم .بامقایسه تعدادحباب هامعلوم می شودهرچه نورافکن به دستگاه نزدیکترمی شود(افزایش شدت نور) تعدادحباب های خارج شده ازگیاه نیزبیشترمی شود.

ب- برای نشان دادن تغییرات دما به شدت فتوسنتز درمورددستگاه مطابق شکل زیرچگونه عمل می کنید؟برای نشان دادن اثردما می توان میزان دمای آب درون دستگاه راکنترل نمود.ابتدا آب سرد با دمای معینی (توسط دماسنج مشخص می شود) درواحدزمان تعدادحباب های خارج شده راشمارش می کنیم.سپس همین آزمایش راباآب نیم گرم وآب گرم انجام می دهیم .باشمارش تعدادحباب هامعلوم می شودهرچه دمای آب بیشترمی شود( تاحدی ) تعدادحباب های خارج شده ازگیاه درواحدزمان افزایش می یابد ودرنتیجه ثابت می شودکه افزایش دماباعث افزایش شدت فتوسنتزمی شود. پاسخ تشریحی به پرسش وتحقیق کتاب درسی صفحه ۲۴1-کدامیک ازاین جانداران تولیدکننده وکدامیک مصرف کننده هستند؟
آدمی ، قارچ ،جلبک ، زنبورعسل
آدمی ، قارچ و زنبور عسل چون فتوسنتز انجام نمی دهند مصرف کننده هستند . اما جلبک ها به علت انجام فتوسنتز تولید کننده هستند .

2-درمولکول کلروفیل عنصرمنیزیوم وجود دارد.یک گیاه سالم را درون مایعی که عنصرمنیزیوم نداشت کاشتیم چندهفته بعد برگ های آن به تدریج زردشد ومقدارنشاسته دربرگ آن کاهش یافت.
الف) علت زردشدن تدریجی برگ هاچیست ؟
ب) چرامقدارنشاسته موجوددربرگ های زردشده کاهش یافت؟
الف) چون درمحیط کشت عنصرمنیزیوم وجودنداشت ازلحظه کاشت دیگرمولکول های کلروفیل درگیاه تشکیل نمی شدوچون ذخیره کلروفیل گیاه دراثرعمل فتوسنتزمصرف می شد گیاه به تدریج کلروفیل خودرا ازدست داد وچون درساختارکلروپلاست علاوه برکلروفیل که رنگیزه سبزرنگی است مواد رنگی دیگری که زرد یا نارنجی هستند نیزوجود دارد واین موادرنگی نیازبه منیزیم ندارند، لذا این مواد تشکیل می شوند ودرنتیجه رنگ برگ ها زردمی شود.ب) عامل اصلی غذاسازی درگیاهان کلروفیل است.اگرکلروفیل نباشد نشاسته درگیاه تشکیل نمی شود وگیاه مجبوراست ذخایرنشاسته خود رابرای تولید انرژی مصرف کند لذا ازمقدارنشاسته موجود دربرگ به علت مصرف شدن کم می شود.

3- تعداد روزنه های سطح زیرین برگ ها بسیاربیشترازسطح بالایی آن است.این ویژگی چه فایده هایی دارد؟
گیاهان درطی روزبه علت بازبودن دهانه روزنه هامقداری ازآب خودرا به صورت بخارازدست می دهند.درگرمای بیشتر،خروج بخارآب شدیدتراست وخطرخشک شدن گیاه راتهدیدمی کند.وجود روزنه ها بیشتردرسطح زیرین برگ که درسایه قراردارد وگرمای کمتری به آن می رسد سبب می شودکه هم گیاه کمترآب دفع کند وهم دراثر فتوسنتز بتواند بیشتر دی اکسیدکربن جذب نماید.

4 - چه ویژ گی هایی برگ رابرای انجام فتوسنتزمناسب می سازد؟ برگ با ساختارخاص خود بهترین ویژ گی ها را برای انجام فتوسنتزفراهم ساخته است این ویژ گی هاعبارتنداز: 
الف) وسعت برگ ها زیاد است وامکان مبادله گازها درسطح برگ زیاد است.
ب) ضخامت برگ کم است وگازها طبق قانون انتشارمسافت کوتاه رابا سرعت بیشتری طی می کنند.
ج) مقدارکلروفیل برگ زیاد است واین امرموجب افزایش شدت فتوسنتز می شود.
د) تعداد روزنه های برگ زیاد است وامکان مبادله گازها برای انجام فتوسنتز بیشتر می شود.

5- فتوسنتزکننده های اصلی وعمده کره زمین کدام اند؟چرا؟گیاهان خشکی وجلبک هاعمده ترین فتوسنتزکننده های کره زمین اند.جلبک ها که دردریاها ازسطح آب تاعمق 100متری  زندگی می کنند90درصد محصولات فتوسنتزوگیاهان خشکی که علف زارها وبوته زارها وجنگل های زمین راتشکیل می دهند تنها10درصدمحصولات فتوسنتزرافراهم می سازند لذاجلبک ها ازاین نظربرگیاهان خشکی ارجحیت دارند.ضمناً فتوسنتزکننده ها اکسیژن مورد نیازهمه جانداران کره زمین رافراهم می سازند.6- چراهمه فتوسنتزکنندگان آبزی حداکثرتاعمق 100متری آب می توانند زندگی کنند؟
زیرانورخورشیدحداکثرتاعمق100متری دریا نفوذمی کنند واز100مترپایین ترنوروجودندارد.فتوسنتزکننده ها برای انجام فتوسنتزبه نورنیازدارند.

7- فتوسنتز درکدام بخش های برگ بیشترصورت می گیردچرا؟
میان برگ زیرا تمام سلول های میان برگ دارای کلروفیل اند،رگبرگ ها و روپوست فاقد کلروفیل هستند.

8- یک پژوهشگردریک مزرعه تعدادی گیاه ذرت کاشته بود.اویک روزشروع به نمونه برداری ازاین گیاهان کرد.برای این کارهرچهارساعت یک بارچند گیاه را ازخاک درآورد ومقدارقند موجود دربرگ های آنها را اندازه گرفت. اواین کاررابه مدت یک شبانه روزادامه داد ونتایجی راکه بدست آورددرجدول زیرنشان داد:
الف ) ازاین داده ها نموداری رسم کنید.غلظت قند رادراین نمودارروی محورعمودی نشان دهید.
ب ) درساعت های 2بامداد و10 صبح ، غلظت قندچقدربوده است؟
ج ) درچه ساعتی ازشبانه روزغلظت قندحداکثربوده است؟ فکرمی کنیدعلت چیست؟
د ) فکرمی کنیدچراغلظت قنددر24ساعت متغیربوده است؟
الف ) روی محور عمودی غلظت قند را با واحد 5/0 و روی محور افقی ساعات شبانه روز را با فاصله ی 4 ساعت رسم می کنیم .
ب ) درساعت 10صبح غلظت قند یک گرم ودرساعت2بامدادغلظت قند کمتراز45/0 گرم بوده است.
ج ) ساعت 4 بعدازظهرغلظت قندحداکثر2 گرم بوده است.درساعت4بعدازظهربا بازشدن دهانه روزنه ها به حداکثرمی رسد ودرنتیجه مقادیربیشتری دی اکسیدکربن وارد برگ می شود وگیاه حداکثرفتوسنتزراکه ساخت ترکیبات قندی بیشتراست انجام می دهد.د ) یکی ازعلت های متغیربودن غلظت قنددرطول 24ساعت متغییربودن دهانه روزنه ها درطول روزاست.درشب دهانه روزنه ها بسته است درطول روزدهانه روزنه ها بازمی شود ولی هرچه نوربیشترمی شود دهانه روزنه ها بیشتربازمی شوند درنتیجه شدت فتوسنتزدرطول روزتغییرمی کند ومحصولات آن وازجمله قندهایش ،درطول روز یکسان نیست.


نوشته شده در : چهارشنبه 27 آذر 1392  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 12:14 ق.ظ

Regards. Numerous stuff.

cialis soft tabs for sale cialis 100mg suppliers cialis rezeptfrei sterreich cialis pas cher paris cialis side effects cialis professional from usa cialis bula prezzo cialis a buon mercato cialis for bph import cialis
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 10:18 ب.ظ

Cheers! I like this.
cialis generique 5 mg cialis australia org cialis tablets cialis for sale in europa tarif cialis france cialis 5 mg scheda tecnica cialis with 2 days delivery cialis side effects dangers cialis mit grapefruitsaft buying brand cialis online
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:59 ق.ظ

You have made your point.
cialis tablets australia cialis with 2 days delivery cialis preise schweiz cialis generico in farmacia online cialis we like it safe cheap cialis tadalafil generic tadalafil 20mg cialis pas cher paris cialis 05
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:34 ب.ظ
من از بسیاری از وب سایت ها بازدید کردم به جز ویژگی های صوتی برای آهنگ های صوتی که در این جا حضور دارند
صفحه وب واقعا شگفت انگیز است.
What is limb lengthening surgery?
شنبه 25 شهریور 1396 05:48 ق.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent
post. Also, I have shared your website in my social networks!
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 06:07 ب.ظ
This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:20 ق.ظ
I don't know whether it's just me or if everyone else experiencing problems with your
site. It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to
them as well? This could be a problem with my web browser because I've had this happen before.

Many thanks
Robt
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:21 ب.ظ
Thanks , I've just been searching for info approximately this subject for a long time and yours is the best I have came upon till now.
However, what about the conclusion? Are you sure concerning
the supply?
Ingeborg
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:49 ق.ظ
I visited several websites but the audio quality for audio songs current
at this web site is truly wonderful.
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 04:52 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too wonderful.
I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep
it smart. I can't wait to read far more from you.

This is really a wonderful web site.
manicure
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 06:38 ق.ظ
Keep on working, great job!
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 04:16 ق.ظ
Hi there, after reading this remarkable paragraph i am too delighted to share my
know-how here with colleagues.
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 04:10 ق.ظ
Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to
give it a look. I'm definitely loving the information. I'm
book-marking and will be tweeting this to my followers!
Superb blog and superb design.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:18 ق.ظ
When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought of a
user in his/her mind that how a user can know it.

Thus that's why this post is amazing. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر