تبلیغات
زیست شناسی گرگان - نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت

امروز:

نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت

بسمه تعالی

سوالات امتحان درس: علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع: ۳۰/۸

مدت امتحان: ۷۰ دقیقه

دبیرستان : وحدت اسالم

تاریخ امتحان:  ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

پایه :  اول                کلاس:            رشتۀ تحصیلی :  عمومی            سال تحصیلی :  ۸۸-۸۷

نمره

۱

کار هریک از اندامک های زیر را بنویسید .

الف- ریبوزوم : .......................          ب- میتوکندری : ....................................

۰/۵

۲

الف- پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظوری انجام می شود ؟

ب- درستی یا نادرستی یک فرضیه چگونه ثابت می شود ؟

۰/۷۵

۳

الف- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

ب- خلق الساعه چیست ؟

۱

۴

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف- تقسیم هستۀ سلول به دو هستۀ همانند .................................................نام دارد .

ب-  کوچکترین واحد سازندۀ پیکر موجودات زنده .................................است.

ج- هر کروموزوم از دو ...............ساخته شده است که در محلی به نام  ...............به هم متصل هستند .

۱

۵

الف- سرطان چیست ؟

ب- انواع تومور را نام ببرید .

۱

۶

الف- دو گروه عمدۀ مواد بدن موجودات زنده کدامند؟

ب- دو ویژگی آنزیم ها را بنویسید .

 

۱

۷

واحدهای سازندۀ هریک از مواد زیر را بنویسید .

الف- تری گلیسرید : ..................... ب- پروتئین : ................ ج- سلولز : ...........................

۱

۸

الف- دو نقش لیپیدها را در بدن بنویسید .

ب- دو پلی ساکارید نام ببرید .

۱

۹

فتوسنتز را تعریف کنید و مواد حاصل از فتوسنتز را نام ببرید .

 

۱

۱۰

برای هر یک از موارد زیر دو  کار بنویسید .

الف- رگبرگ : .............................................................................................................

ب- کوتیکول : ............................................................................................................

۱

۱۱

الف- نقش ماده و انرژی در بدن ما چیست ؟

ب- قند موجود در شیر چه نام دارد ؟   

۱

۱۲

دو تفاوت بین چربی های گیاهی و جانوری را بنویسید .

 

 

۱

ادامۀ سوالات در صفحۀ بعد

 

بسمه تعالی

سوالات امتحان درس: علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع: ۳۰/۸

مدت امتحان:۷۰ دقیقه

دبیرستان : وحدت اسالم

تاریخ امتحان:  ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

پایه :  اول               کلاس:            رشتۀ تحصیلی :  عمومی              سال تحصیلی :  ۸۸-۸۷

نمره

۱۳

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

الف- سلولهای نگهبان روزنه لوبیایی شکل هستند .

ب- برگ های قرمز گیاهان فتوسنتز انجام نمی دهند .

ج- چربی های مایع باعث کاهش کلسترول بدن می شوند .

د- کمبود آهن بیماری اسکوروی را در بدن ایجاد می کند .  

۱

۱۴

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف- گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین در گیاهان به چه عنصری نیاز دارد ؟

ب- چرا گیاهان آکواریوم موجب جلوگیری از مرگ ماهی ها می شوند ؟

ج- اندام های اصلی فتوسنتز در گیاهان کدامند؟چرا

۱

۱۵

هر یک از بیماری های زیر در اثر کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود ؟

الف- شب کوی :             ب- گواتر :               ج- راشیتیسم :              د- کواشیورکور :

۱

۱۶

بافت را تعریف کنید و  چهاربافت تشکیل دهندۀ بدن ما را نام ببرید .

 

۱/۵

۱۷

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف- پخته شدن سیب زمینی چه تاثیری بر دانه های نشاسته دارد ؟

ب- چرا وجود سلولز (الیاف)در غذاهای ما به مقدار مناسب لازم است ؟(دو مورد)

 ج- دو چربی گیاهی نام ببرید .

۱/۵

۱۸

پاسخ دهید .

الف- مادۀ نارنجی رنگ موجود در هویج چه نام دارد ؟

ب- پروتئن محلول در آب در چه غذاهایی وجود دارد ؟(دو مورد)

ج- هورمون تیروکسین در کدام غده ساخته می شود ؟

د- بیماری کم خونی چه علایمی دارد ؟

۱/۵

۱۹

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف-روش علمی برای چه موضوع هایی کاربرد دارد؟

ب- اولین مرحله از مراحل روش علمی کدام است ؟

ج-فرضیه چیست ؟

د-اسکت سلولی شامل چه قسمت هایی است ؟

                                                                                                                             موفق باشید

۱/۷۵

 

بسمه تعالی

پرسشهای درس:  علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع:  ۸ صبح   

مدت امتحان:۸۰  دقیقه

دبیرستان :  خاتم الانبیاء

 تاریخ امتحان:   ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

 پایه : اول             كلاس :             رشتة تحصیلی :  عمومی              سال تحصیلی : ۸۸-۸۷

بارم

۱

جانداران تولید کننده ومصرف کننده را مشخص کنید.

الف- زنبور عسل :  ..........................            ب- جلبک: ......................................

۰/۵

۲

چرا نمی توان پاسخ همۀ پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد ؟

 

۰/۷۵

۳

چهار مرحله اول از مراحل مختلف روش علمی را نام ببرید .

 

۱

۴

خلق الساعه چیست ؟ با مثال بنویسید .

 

۱

۵

تومور را تعریف کنید و انواع تومور را فقط نام ببرید .

 

۱

۶

چهار بافت اصلی تشکیل دهندۀ بدن کدامند؟

۱

۷

پاسخ دهید .

الف- شناسایی سلولهای مجاور بر عهدۀ کدام یک از بخش های سلول است ؟

ب- گلیکوژن در کدامیک از سلولهای بدن ما به مقدار فراوان وجود دارد ؟

 

۰/۷۵

۸

هر یک از مواد زیر در چه غذاهایی وجود دارند ؟

الف-  لاکتوز : ........... ب- ساکارز : ......... ج- سلولز : ..........د- پروتئین محلول : ...............

۱

۹

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف- پزوهش های .............. به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت می گیرد .

ب- هر کروموزوم از دو ....................ساخته شده ا ست که در محلی به نام ..........به هم متصل هستند .

ج-  به لایۀ کوتینی روی روپوست .......................می گویند .

۱

۱۰

فتوسنتز را تعریف کنید و مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند ؟

 

۱

۱۱

الف- دو مورد از ویژگیهای آنزیم ها را بنویسید .

 ب- معروفترین مونوساکاریدها ودی ساکاریدها را به ترتیب نام ببرید .

۱

۱۲

الف- کار رگبرگها در برگها چیست ؟

ب- دو ویزگی برگ ها را بنویسید که توانایی آنها را برای انجام فتوسنتز به حداکثر می رسانند.

 

۱

بسمه تعالی

پرسشهای درس:  علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع:۸ صبح   

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

دبیرستان :  خاتم الانبیاء

 تاریخ امتحان:   ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

 پایه : اول         كلاس :          رشتة تحصیلی :  عمومی                    سال تحصیلی : ۸۸-۸۷

بارم

۱۳

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .(ص – غ)

الف – سلولهای نگهبان روزنه مانند سلولهای روپوست کلروپلاست ندارند .

ب- رشد گیاهانی که برگ های ابلق( سفید و سبز ) دارند آهسته تر از گیاهان دیگر است .

ج- گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از خورشید می گیرند .

د- گیاهان برای برای ساختن مواد نیتروژن دار از نیتروژن موجود در جوّ استفاده می کنند .

۱

۱۴

الیاف و اسیدهای آمینۀ اساسی را تعریف کنید .

 

۱

۱۵

الف – فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست ؟(دو مورد )

ب- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید . 

۱

۱۶

الف- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد ؟

ب- تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست ؟

ج- مادۀ نارنجی رنگ موجود در هویج چه نام دارد ؟

۱

۱۷

جدول زیر را کامل کنید .

کمبود ماده غذایی

بیماری

...............................

عقب ماندگی ذهنی

................................

شب کوری

..................................

اسکوروی

..................................

کواشیورکور

۱

۱۸

الف- میتوکندری و دستگاه گلژی هر کدام چه نقشی در سلول دارند ؟

 ب- دیوارۀ سلولی در کدام جانداران وجود دارد ؟

۱/۲۵

۱۹

جدول زیر ار کامل کنید .

ردیف

مواد درشت

واحدهای سازنده

۱

سلولز

..............................

۲

نشاسته

..............................

۳

.........................

اسیدآمینه

۴

تری گلیسرید

..................................

۱/۲۵

۲۰

الف- غذا نیاز مارا به ..........................و .....................................تامین می کند .

ب- قند میوه ها .............................و ...................................است

ج- چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب زمینی آسانتر است ؟

۱/۵


نوشته شده در : چهارشنبه 27 آذر 1392  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:57 ب.ظ

Very good information. Kudos!
northwest pharmacies how safe are canadian online pharmacies most reliable canadian pharmacies trust pharmacy canadian canadian pharmaceuticals reviews drugs for sale in mexico canadian pharmaceuticals for usa sales most reliable canadian online pharmacies online canadian pharmacies canadian pharmaceuticals stocks
http://brigdispsupp.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:56 ق.ظ

Fantastic postings, Appreciate it!
cialis tablets australia cialis mit grapefruitsaft viagra vs cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis from canada cialis for daily use online cialis cialis price in bangalore cialis venta a domicilio viagra vs cialis vs levitra
http://suppwithsdef.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:59 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis arginine interactio cialis en mexico precio cuanto cuesta cialis yaho cialis 10 doctissimo tadalafil cialis prices in england cialis generico lilly cialis professional yohimbe cialis for sale in europa pastillas cialis y alcoho
http://reubetro.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:25 ق.ظ

Incredible lots of awesome facts!
canadian discount cialis 200 cialis coupon cialis rezeptfrei cialis generic tadalafil buy achat cialis en suisse order cialis from india cialis wir preise cialis 20 mg best price cialis 5 mg schweiz when can i take another cialis
http://esimiz.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:32 ق.ظ

Kudos! Ample data!

cialis para que sirve cialis dosage recommendations try it no rx cialis tadalafil generic cialis generico milano tadalafil 10 mg cialis daily reviews buy original cialis we like it cialis price overnight cialis tadalafil
http://bussimat.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:55 ق.ظ

You've made your position quite nicely..
generic cialis pro buy cialis sample pack ou trouver cialis sur le net look here cialis order on line generic cialis at the pharmacy 40 mg cialis what if i take trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg get cheap cialis cialis generico in farmacia
http://bansubsva.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:22 ب.ظ

Thank you, I appreciate it.
cialis dosage amounts dose size of cialis cialis y deporte generic cialis at the pharmacy cialis cost cialis name brand cheap generic cialis 20mg uk achat cialis en suisse try it no rx cialis enter site natural cialis
drug cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:54 ب.ظ

Awesome data. Kudos!
acheter cialis kamagra cialis side effects dangers we recommend cialis best buy buy generic cialis only now cialis for sale in us cialis online holland acheter cialis meilleur pri cialis coupon free generic cialis cialis 5mg
http://mocorhams.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:06 ب.ظ

You actually said it effectively!
cialis coupon cialis prezzo in linea basso cialis sans ordonnance cialis patent expiration buy brand cialis cheap cialis online nederland order cialis from india cialis diario compra cialis sale online online prescriptions cialis
http://atenne.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:54 ق.ظ

Amazing loads of valuable data!
achat cialis en itali i recommend cialis generico safe dosage for cialis cialis for sale in europa buy cialis sample pack we choice free trial of cialis only best offers 100mg cialis cialis mit grapefruitsaft buy cialis online legal comprar cialis navarr
do you need prescription for cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:37 ب.ظ

You revealed this effectively.
only now cialis for sale in us cialis et insomni cialis 5mg cialis flussig comprar cialis navarr cialis para que sirve click now buy cialis brand cialis 20mg price cialis per pill cialis 5 mg para diabeticos
http://pressewell.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:56 ق.ظ

Fantastic content. Regards.
cialis dosage cialis generico milano dosagem ideal cialis buy online cialis 5mg purchase once a day cialis brand cialis nl purchase once a day cialis chinese cialis 50 mg recommended site cialis kanada cialis 20mg
http://apzhumer.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:14 ب.ظ

Awesome content, Thanks a lot!
enter site very cheap cialis safe dosage for cialis cialis 30 day trial coupon cialis generico click here to buy cialis we like it safe cheap cialis sialis cialis pas cher paris how do cialis pills work prix cialis once a da
http://baislotaf.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:54 ب.ظ

With thanks! A lot of write ups.

buy generic cialis dosagem ideal cialis cialis farmacias guadalajara cialis uk next day prix cialis once a da cialis generika in deutschland kaufen generic cialis in vietnam cialis lilly tadalafi tadalafil tablets cialis 20mg preis cf
http://smeserov.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:38 ق.ظ

This is nicely put. .
prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo di mercato cialis lowest price tadalafil cialis 5 mg buy cialis dose 30mg order cialis from india ou trouver cialis sur le net venta de cialis canada callus
canadian cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:11 ب.ظ

Appreciate it! Loads of data.

sublingual cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis tablets for sale cialis generico buy cheap cialis in uk cialis uk wow look it cialis mexico cialis cuantos mg hay safe dosage for cialis female cialis no prescription
http://garbeahomb.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:58 ق.ظ

You actually mentioned it terrifically!
interactions for cialis cialis generika in deutschland kaufen we choice cialis uk free cialis link for you cialis price cialis reviews cialis en mexico precio generic low dose cialis cialis lilly tadalafi cialis professional yohimbe
Cialis prices
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:53 ب.ظ

You explained it exceptionally well.
walgreens price for cialis cialis 20 mg best price cialis pills cialis kaufen bankberweisung cialis dosage recommendations cialis canada wow cialis tadalafil 100mg cialis prices buy cheap cialis in uk we recommend cialis best buy
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:47 ق.ظ

Regards, Ample content.

cialis 5 mg schweiz buy cheap cialis in uk cialis 100mg suppliers cialis sicuro in linea buy generic cialis acquistare cialis internet cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online enter site very cheap cialis buy cialis
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 10:21 ب.ظ

You said this exceptionally well!
cialis diario compra generic cialis at walmart cialis from canada only best offers 100mg cialis when will generic cialis be available buy cialis online cialis professional from usa acheter cialis kamagra cialis farmacias guadalajara cialis for sale south africa
erectile pills that work
پنجشنبه 2 خرداد 1398 04:49 ق.ظ
ed drug causes http://viagralim.us ed drug causes !
I'm not sure where you're getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 07:38 ب.ظ

Wow tons of amazing information.
online pharmacies in usa northwest pharmacies online canadian mail order pharmacies canadian prescriptions online candida viagra drugstore online canada canadian online pharmacies legal pharmacy near me canada drugs canadian rx
amoxil 1000mg online
پنجشنبه 6 دی 1397 04:59 ب.ظ
does sildenafil super force work
https://tadapox.wixsite.com/tadapox tadapox.wixsite.com
sildenafil shipped within canada
lowest price on amoxil
tesco toilets sildenafil
Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 02:32 ق.ظ

Many thanks, Ample content.

does cialis cause gout buy cialis buy generic cialis cialis lilly tadalafi cialis online holland cialis para que sirve cialis 5mg cialis name brand cheap cialis generico in farmacia cost of cialis cvs
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:08 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
warnings for cialis cialis tadalafil cialis professional from usa cialis manufacturer coupon price cialis wal mart pharmacy generic cialis review uk import cialis cialis 20mg preis cf cialis rckenschmerzen buying cialis in colombia
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:24 ب.ظ

Cheers. I enjoy it.
achat cialis en europe viagra cialis levitra tadalafil 10 mg achat cialis en suisse cialis online napol cialis 5 mg india cialis 100mg cost cialis 20 mg effectiveness walgreens price for cialis viagra cialis levitra
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 01:58 ب.ظ

Really tons of fantastic facts.
cialis generico en mexico cialis great britain cialis generico lilly how do cialis pills work cialis professional from usa cialis generic availability canadian cialis chinese cialis 50 mg buy cheap cialis in uk get cheap cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:31 ق.ظ

Whoa many of valuable advice.
cialis 5 mg buy cipla cialis online try it no rx cialis cialis 20 mg cost cialis super kamagra cialis prezzo di mercato cialis generico en mexico online cialis tesco price cialis venta de cialis canada
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Really plenty of very good advice!
where do you buy cialis price cialis best acquistare cialis internet cialis generico lilly cialis herbs cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a achat cialis en suisse cialis sicuro in linea online cialis
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Thanks! Terrific information.
cialis kaufen bankberweisung cialis canada achat cialis en itali order generic cialis online enter site 20 mg cialis cost link for you cialis price cialis savings card cialis rezeptfrei sterreich cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30