تبلیغات
زیست شناسی گرگان - نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت

امروز:

نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت

بسمه تعالی

سوالات امتحان درس: علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع: ۳۰/۸

مدت امتحان: ۷۰ دقیقه

دبیرستان : وحدت اسالم

تاریخ امتحان:  ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

پایه :  اول                کلاس:            رشتۀ تحصیلی :  عمومی            سال تحصیلی :  ۸۸-۸۷

نمره

۱

کار هریک از اندامک های زیر را بنویسید .

الف- ریبوزوم : .......................          ب- میتوکندری : ....................................

۰/۵

۲

الف- پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظوری انجام می شود ؟

ب- درستی یا نادرستی یک فرضیه چگونه ثابت می شود ؟

۰/۷۵

۳

الف- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

ب- خلق الساعه چیست ؟

۱

۴

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف- تقسیم هستۀ سلول به دو هستۀ همانند .................................................نام دارد .

ب-  کوچکترین واحد سازندۀ پیکر موجودات زنده .................................است.

ج- هر کروموزوم از دو ...............ساخته شده است که در محلی به نام  ...............به هم متصل هستند .

۱

۵

الف- سرطان چیست ؟

ب- انواع تومور را نام ببرید .

۱

۶

الف- دو گروه عمدۀ مواد بدن موجودات زنده کدامند؟

ب- دو ویژگی آنزیم ها را بنویسید .

 

۱

۷

واحدهای سازندۀ هریک از مواد زیر را بنویسید .

الف- تری گلیسرید : ..................... ب- پروتئین : ................ ج- سلولز : ...........................

۱

۸

الف- دو نقش لیپیدها را در بدن بنویسید .

ب- دو پلی ساکارید نام ببرید .

۱

۹

فتوسنتز را تعریف کنید و مواد حاصل از فتوسنتز را نام ببرید .

 

۱

۱۰

برای هر یک از موارد زیر دو  کار بنویسید .

الف- رگبرگ : .............................................................................................................

ب- کوتیکول : ............................................................................................................

۱

۱۱

الف- نقش ماده و انرژی در بدن ما چیست ؟

ب- قند موجود در شیر چه نام دارد ؟   

۱

۱۲

دو تفاوت بین چربی های گیاهی و جانوری را بنویسید .

 

 

۱

ادامۀ سوالات در صفحۀ بعد

 

بسمه تعالی

سوالات امتحان درس: علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع: ۳۰/۸

مدت امتحان:۷۰ دقیقه

دبیرستان : وحدت اسالم

تاریخ امتحان:  ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

پایه :  اول               کلاس:            رشتۀ تحصیلی :  عمومی              سال تحصیلی :  ۸۸-۸۷

نمره

۱۳

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

الف- سلولهای نگهبان روزنه لوبیایی شکل هستند .

ب- برگ های قرمز گیاهان فتوسنتز انجام نمی دهند .

ج- چربی های مایع باعث کاهش کلسترول بدن می شوند .

د- کمبود آهن بیماری اسکوروی را در بدن ایجاد می کند .  

۱

۱۴

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف- گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین در گیاهان به چه عنصری نیاز دارد ؟

ب- چرا گیاهان آکواریوم موجب جلوگیری از مرگ ماهی ها می شوند ؟

ج- اندام های اصلی فتوسنتز در گیاهان کدامند؟چرا

۱

۱۵

هر یک از بیماری های زیر در اثر کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود ؟

الف- شب کوی :             ب- گواتر :               ج- راشیتیسم :              د- کواشیورکور :

۱

۱۶

بافت را تعریف کنید و  چهاربافت تشکیل دهندۀ بدن ما را نام ببرید .

 

۱/۵

۱۷

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف- پخته شدن سیب زمینی چه تاثیری بر دانه های نشاسته دارد ؟

ب- چرا وجود سلولز (الیاف)در غذاهای ما به مقدار مناسب لازم است ؟(دو مورد)

 ج- دو چربی گیاهی نام ببرید .

۱/۵

۱۸

پاسخ دهید .

الف- مادۀ نارنجی رنگ موجود در هویج چه نام دارد ؟

ب- پروتئن محلول در آب در چه غذاهایی وجود دارد ؟(دو مورد)

ج- هورمون تیروکسین در کدام غده ساخته می شود ؟

د- بیماری کم خونی چه علایمی دارد ؟

۱/۵

۱۹

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف-روش علمی برای چه موضوع هایی کاربرد دارد؟

ب- اولین مرحله از مراحل روش علمی کدام است ؟

ج-فرضیه چیست ؟

د-اسکت سلولی شامل چه قسمت هایی است ؟

                                                                                                                             موفق باشید

۱/۷۵

 

بسمه تعالی

پرسشهای درس:  علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع:  ۸ صبح   

مدت امتحان:۸۰  دقیقه

دبیرستان :  خاتم الانبیاء

 تاریخ امتحان:   ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

 پایه : اول             كلاس :             رشتة تحصیلی :  عمومی              سال تحصیلی : ۸۸-۸۷

بارم

۱

جانداران تولید کننده ومصرف کننده را مشخص کنید.

الف- زنبور عسل :  ..........................            ب- جلبک: ......................................

۰/۵

۲

چرا نمی توان پاسخ همۀ پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد ؟

 

۰/۷۵

۳

چهار مرحله اول از مراحل مختلف روش علمی را نام ببرید .

 

۱

۴

خلق الساعه چیست ؟ با مثال بنویسید .

 

۱

۵

تومور را تعریف کنید و انواع تومور را فقط نام ببرید .

 

۱

۶

چهار بافت اصلی تشکیل دهندۀ بدن کدامند؟

۱

۷

پاسخ دهید .

الف- شناسایی سلولهای مجاور بر عهدۀ کدام یک از بخش های سلول است ؟

ب- گلیکوژن در کدامیک از سلولهای بدن ما به مقدار فراوان وجود دارد ؟

 

۰/۷۵

۸

هر یک از مواد زیر در چه غذاهایی وجود دارند ؟

الف-  لاکتوز : ........... ب- ساکارز : ......... ج- سلولز : ..........د- پروتئین محلول : ...............

۱

۹

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف- پزوهش های .............. به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت می گیرد .

ب- هر کروموزوم از دو ....................ساخته شده ا ست که در محلی به نام ..........به هم متصل هستند .

ج-  به لایۀ کوتینی روی روپوست .......................می گویند .

۱

۱۰

فتوسنتز را تعریف کنید و مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند ؟

 

۱

۱۱

الف- دو مورد از ویژگیهای آنزیم ها را بنویسید .

 ب- معروفترین مونوساکاریدها ودی ساکاریدها را به ترتیب نام ببرید .

۱

۱۲

الف- کار رگبرگها در برگها چیست ؟

ب- دو ویزگی برگ ها را بنویسید که توانایی آنها را برای انجام فتوسنتز به حداکثر می رسانند.

 

۱

بسمه تعالی

پرسشهای درس:  علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع:۸ صبح   

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

دبیرستان :  خاتم الانبیاء

 تاریخ امتحان:   ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

 پایه : اول         كلاس :          رشتة تحصیلی :  عمومی                    سال تحصیلی : ۸۸-۸۷

بارم

۱۳

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .(ص – غ)

الف – سلولهای نگهبان روزنه مانند سلولهای روپوست کلروپلاست ندارند .

ب- رشد گیاهانی که برگ های ابلق( سفید و سبز ) دارند آهسته تر از گیاهان دیگر است .

ج- گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از خورشید می گیرند .

د- گیاهان برای برای ساختن مواد نیتروژن دار از نیتروژن موجود در جوّ استفاده می کنند .

۱

۱۴

الیاف و اسیدهای آمینۀ اساسی را تعریف کنید .

 

۱

۱۵

الف – فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست ؟(دو مورد )

ب- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید . 

۱

۱۶

الف- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد ؟

ب- تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست ؟

ج- مادۀ نارنجی رنگ موجود در هویج چه نام دارد ؟

۱

۱۷

جدول زیر را کامل کنید .

کمبود ماده غذایی

بیماری

...............................

عقب ماندگی ذهنی

................................

شب کوری

..................................

اسکوروی

..................................

کواشیورکور

۱

۱۸

الف- میتوکندری و دستگاه گلژی هر کدام چه نقشی در سلول دارند ؟

 ب- دیوارۀ سلولی در کدام جانداران وجود دارد ؟

۱/۲۵

۱۹

جدول زیر ار کامل کنید .

ردیف

مواد درشت

واحدهای سازنده

۱

سلولز

..............................

۲

نشاسته

..............................

۳

.........................

اسیدآمینه

۴

تری گلیسرید

..................................

۱/۲۵

۲۰

الف- غذا نیاز مارا به ..........................و .....................................تامین می کند .

ب- قند میوه ها .............................و ...................................است

ج- چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب زمینی آسانتر است ؟

۱/۵


نوشته شده در : چهارشنبه 27 آذر 1392  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

http://eddrugsgeneric.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:08 ب.ظ

Many thanks! Ample facts.

cialis in sconto cialis taglich cialis daily new zealand cialis kamagra levitra cialis name brand cheap how does cialis work venta cialis en espaa cialis generico in farmacia cilas viagra vs cialis vs levitra
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:57 ق.ظ

You made your position pretty clearly.!
interactions for cialis cialis sans ordonnance cialis generico milano we recommend cialis best buy viagra vs cialis cialis tablets for sale cialis canada on line generic cialis 20mg tablets cipla cialis online fast cialis online
buy viagra usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:42 ب.ظ

You expressed that exceptionally well.
online pharmacies in usa canadian pharmacy viagra buy viagrow pro canadian pharmacy no prescription cialis canadian pharmacy trusted pharmacy canada canada medications information drugs for sale on internet drugstore online india canadian pharmacy no prescription
get a prescription for viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:12 ق.ظ

You actually mentioned this well.
rx online viagra where can i buy a viagra where can i order viagra buy viagra uk no prescription buy viagra online with prescription how do i buy viagra viagra online rx where can i purchase viagra online uk buy viagra uk pharmacy viagra
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:26 ب.ظ

Awesome write ups. Many thanks.
cialis manufacturer coupon cialis alternative generic cialis pro cialis en 24 hora cialis without a doctor's prescription brand cialis generic sublingual cialis online buy brand cialis cheap buy generic cialis order generic cialis online
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:16 ق.ظ

Thanks a lot! I value it.
cialis et insomni usa cialis online cialis 5 mg effetti collateral click now buy cialis brand cilas generic cialis at the pharmacy miglior cialis generico 40 mg cialis what if i take where do you buy cialis overnight cialis tadalafil
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:45 ب.ظ

You actually stated it perfectly!
cialis generic generic for cialis female cialis no prescription cialis usa cost we choice cialis pfizer india precios cialis peru cialis uk next day comprar cialis 10 espa241a cialis pas cher paris cialis australian price
where can you buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:54 ق.ظ

Fantastic facts. Kudos.
buy viagra nz sildenafil usa viagra pfizer buy online generic sildenafil can you buy viagra at walgreens how to order viagra pills buy now viagra get online prescription for viagra where can i purchase viagra buy prescription viagra
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:09 ق.ظ

Kudos! I enjoy it.
cialis generico online buy cialis cheap 10 mg cialis en 24 hora viagra cialis levitra cialis generico free cialis tadalafil 5mg acheter cialis kamagra prezzo cialis a buon mercato generic cialis levitra
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:15 ب.ظ

Truly a good deal of fantastic data.
cialis generic availability buy name brand cialis on line we recommend cialis best buy pastillas cialis y alcoho effetti del cialis cialis daily new zealand cialis generico lilly cialis cipla best buy we like it cialis soft gel weblink price cialis
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:23 ق.ظ

Info nicely taken.!
buy viagra without a prescription online canadian pharmacy viagra ordering viagra online sildenafil buy online uk buy viagra walgreens viagra generic where to order viagra where can i buy viagra online buy viagra with paypal how to order viagra online
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 11:05 ب.ظ

With thanks. I value it.
the best site cialis tablets wow cialis 20 cialis generico in farmacia buy cialis online cheapest cialis manufacturer coupon we choice free trial of cialis prices on cialis 10 mg if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg buy we choice cialis pfizer india
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 09:01 ب.ظ

With thanks. Lots of forum posts!

buying brand cialis online cialis taglich buy online cialis 5mg cialis italia gratis we recommend cheapest cialis cialis efficacit tadalafilo pastillas cialis y alcoho cialis generisches kanada cialis online napol
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:34 ق.ظ

Kudos. I like it.
buy cialis cheap 10 mg we recommend cheapest cialis buy cialis online nz generic cialis review uk brand cialis nl generic cialis at walmart cialis prices wow cialis tadalafil 100mg cialis kamagra levitra cialis tablets
What is leg length discrepancy?
سه شنبه 28 شهریور 1396 07:16 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
Thanks for the post. I will definitely comeback.
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:20 ب.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a
few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions
to protect against hackers?
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 05:32 ب.ظ
Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and
come with almost all vital infos. I'd like to look more posts like this .
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:39 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر