تبلیغات
زیست شناسی گرگان - نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت

امروز:

نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت

بسمه تعالی

سوالات امتحان درس: علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع: ۳۰/۸

مدت امتحان: ۷۰ دقیقه

دبیرستان : وحدت اسالم

تاریخ امتحان:  ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

پایه :  اول                کلاس:            رشتۀ تحصیلی :  عمومی            سال تحصیلی :  ۸۸-۸۷

نمره

۱

کار هریک از اندامک های زیر را بنویسید .

الف- ریبوزوم : .......................          ب- میتوکندری : ....................................

۰/۵

۲

الف- پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظوری انجام می شود ؟

ب- درستی یا نادرستی یک فرضیه چگونه ثابت می شود ؟

۰/۷۵

۳

الف- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟

ب- خلق الساعه چیست ؟

۱

۴

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف- تقسیم هستۀ سلول به دو هستۀ همانند .................................................نام دارد .

ب-  کوچکترین واحد سازندۀ پیکر موجودات زنده .................................است.

ج- هر کروموزوم از دو ...............ساخته شده است که در محلی به نام  ...............به هم متصل هستند .

۱

۵

الف- سرطان چیست ؟

ب- انواع تومور را نام ببرید .

۱

۶

الف- دو گروه عمدۀ مواد بدن موجودات زنده کدامند؟

ب- دو ویژگی آنزیم ها را بنویسید .

 

۱

۷

واحدهای سازندۀ هریک از مواد زیر را بنویسید .

الف- تری گلیسرید : ..................... ب- پروتئین : ................ ج- سلولز : ...........................

۱

۸

الف- دو نقش لیپیدها را در بدن بنویسید .

ب- دو پلی ساکارید نام ببرید .

۱

۹

فتوسنتز را تعریف کنید و مواد حاصل از فتوسنتز را نام ببرید .

 

۱

۱۰

برای هر یک از موارد زیر دو  کار بنویسید .

الف- رگبرگ : .............................................................................................................

ب- کوتیکول : ............................................................................................................

۱

۱۱

الف- نقش ماده و انرژی در بدن ما چیست ؟

ب- قند موجود در شیر چه نام دارد ؟   

۱

۱۲

دو تفاوت بین چربی های گیاهی و جانوری را بنویسید .

 

 

۱

ادامۀ سوالات در صفحۀ بعد

 

بسمه تعالی

سوالات امتحان درس: علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع: ۳۰/۸

مدت امتحان:۷۰ دقیقه

دبیرستان : وحدت اسالم

تاریخ امتحان:  ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

پایه :  اول               کلاس:            رشتۀ تحصیلی :  عمومی              سال تحصیلی :  ۸۸-۸۷

نمره

۱۳

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

الف- سلولهای نگهبان روزنه لوبیایی شکل هستند .

ب- برگ های قرمز گیاهان فتوسنتز انجام نمی دهند .

ج- چربی های مایع باعث کاهش کلسترول بدن می شوند .

د- کمبود آهن بیماری اسکوروی را در بدن ایجاد می کند .  

۱

۱۴

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف- گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین در گیاهان به چه عنصری نیاز دارد ؟

ب- چرا گیاهان آکواریوم موجب جلوگیری از مرگ ماهی ها می شوند ؟

ج- اندام های اصلی فتوسنتز در گیاهان کدامند؟چرا

۱

۱۵

هر یک از بیماری های زیر در اثر کمبود چه ماده ای در بدن ایجاد می شود ؟

الف- شب کوی :             ب- گواتر :               ج- راشیتیسم :              د- کواشیورکور :

۱

۱۶

بافت را تعریف کنید و  چهاربافت تشکیل دهندۀ بدن ما را نام ببرید .

 

۱/۵

۱۷

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف- پخته شدن سیب زمینی چه تاثیری بر دانه های نشاسته دارد ؟

ب- چرا وجود سلولز (الیاف)در غذاهای ما به مقدار مناسب لازم است ؟(دو مورد)

 ج- دو چربی گیاهی نام ببرید .

۱/۵

۱۸

پاسخ دهید .

الف- مادۀ نارنجی رنگ موجود در هویج چه نام دارد ؟

ب- پروتئن محلول در آب در چه غذاهایی وجود دارد ؟(دو مورد)

ج- هورمون تیروکسین در کدام غده ساخته می شود ؟

د- بیماری کم خونی چه علایمی دارد ؟

۱/۵

۱۹

به پرسش های زیر پاسخ دهید .

الف-روش علمی برای چه موضوع هایی کاربرد دارد؟

ب- اولین مرحله از مراحل روش علمی کدام است ؟

ج-فرضیه چیست ؟

د-اسکت سلولی شامل چه قسمت هایی است ؟

                                                                                                                             موفق باشید

۱/۷۵

 

بسمه تعالی

پرسشهای درس:  علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع:  ۸ صبح   

مدت امتحان:۸۰  دقیقه

دبیرستان :  خاتم الانبیاء

 تاریخ امتحان:   ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

 پایه : اول             كلاس :             رشتة تحصیلی :  عمومی              سال تحصیلی : ۸۸-۸۷

بارم

۱

جانداران تولید کننده ومصرف کننده را مشخص کنید.

الف- زنبور عسل :  ..........................            ب- جلبک: ......................................

۰/۵

۲

چرا نمی توان پاسخ همۀ پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد ؟

 

۰/۷۵

۳

چهار مرحله اول از مراحل مختلف روش علمی را نام ببرید .

 

۱

۴

خلق الساعه چیست ؟ با مثال بنویسید .

 

۱

۵

تومور را تعریف کنید و انواع تومور را فقط نام ببرید .

 

۱

۶

چهار بافت اصلی تشکیل دهندۀ بدن کدامند؟

۱

۷

پاسخ دهید .

الف- شناسایی سلولهای مجاور بر عهدۀ کدام یک از بخش های سلول است ؟

ب- گلیکوژن در کدامیک از سلولهای بدن ما به مقدار فراوان وجود دارد ؟

 

۰/۷۵

۸

هر یک از مواد زیر در چه غذاهایی وجود دارند ؟

الف-  لاکتوز : ........... ب- ساکارز : ......... ج- سلولز : ..........د- پروتئین محلول : ...............

۱

۹

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف- پزوهش های .............. به منظور شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی صورت می گیرد .

ب- هر کروموزوم از دو ....................ساخته شده ا ست که در محلی به نام ..........به هم متصل هستند .

ج-  به لایۀ کوتینی روی روپوست .......................می گویند .

۱

۱۰

فتوسنتز را تعریف کنید و مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند ؟

 

۱

۱۱

الف- دو مورد از ویژگیهای آنزیم ها را بنویسید .

 ب- معروفترین مونوساکاریدها ودی ساکاریدها را به ترتیب نام ببرید .

۱

۱۲

الف- کار رگبرگها در برگها چیست ؟

ب- دو ویزگی برگ ها را بنویسید که توانایی آنها را برای انجام فتوسنتز به حداکثر می رسانند.

 

۱

بسمه تعالی

پرسشهای درس:  علوم زیستی و بهداشت

 

محل مهر دبیرستان

 

ساعت شروع:۸ صبح   

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

دبیرستان :  خاتم الانبیاء

 تاریخ امتحان:   ۲۶/۱۰/۸۷

نام ونام خانوادگی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی دبیر:

ردیف

 پایه : اول         كلاس :          رشتة تحصیلی :  عمومی                    سال تحصیلی : ۸۸-۸۷

بارم

۱۳

درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .(ص – غ)

الف – سلولهای نگهبان روزنه مانند سلولهای روپوست کلروپلاست ندارند .

ب- رشد گیاهانی که برگ های ابلق( سفید و سبز ) دارند آهسته تر از گیاهان دیگر است .

ج- گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از خورشید می گیرند .

د- گیاهان برای برای ساختن مواد نیتروژن دار از نیتروژن موجود در جوّ استفاده می کنند .

۱

۱۴

الیاف و اسیدهای آمینۀ اساسی را تعریف کنید .

 

۱

۱۵

الف – فواید استفاده از غذاهای دارای سلولز چیست ؟(دو مورد )

ب- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید . 

۱

۱۶

الف- هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد ؟

ب- تفاوت پروتئین شیر با پروتئین گوشت چیست ؟

ج- مادۀ نارنجی رنگ موجود در هویج چه نام دارد ؟

۱

۱۷

جدول زیر را کامل کنید .

کمبود ماده غذایی

بیماری

...............................

عقب ماندگی ذهنی

................................

شب کوری

..................................

اسکوروی

..................................

کواشیورکور

۱

۱۸

الف- میتوکندری و دستگاه گلژی هر کدام چه نقشی در سلول دارند ؟

 ب- دیوارۀ سلولی در کدام جانداران وجود دارد ؟

۱/۲۵

۱۹

جدول زیر ار کامل کنید .

ردیف

مواد درشت

واحدهای سازنده

۱

سلولز

..............................

۲

نشاسته

..............................

۳

.........................

اسیدآمینه

۴

تری گلیسرید

..................................

۱/۲۵

۲۰

الف- غذا نیاز مارا به ..........................و .....................................تامین می کند .

ب- قند میوه ها .............................و ...................................است

ج- چرا گوارش مولکول نشاسته پس از پخته شدن سیب زمینی آسانتر است ؟

۱/۵


نوشته شده در : سه شنبه 26 آذر 1392  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

What is leg length discrepancy?
سه شنبه 28 شهریور 1396 06:16 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
Thanks for the post. I will definitely comeback.
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:20 ب.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a
few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions
to protect against hackers?
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 04:32 ب.ظ
Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and
come with almost all vital infos. I'd like to look more posts like this .
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:39 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر