تبلیغات
زیست شناسی گرگان - نقد کتاب زیست و آزمایشگاه1

امروز:

نقد کتاب زیست و آزمایشگاه1

فصل1

1-در صفحه 1 نوشته شده مواد کربن­داری که در سلول ساخته می­شوند مواد آلی هستند وبهتر است به دنبال آن به این نکته که کربنات­ها


 و دی اکسید کربن آلی نیستند اشاره گردد و در گذشته تصور می­شد مواد آلی فقط در بدن جانداران ساخته می­شوند اما اکنون به طور


 مصنوعی هم می­توان مواد آلی تهیه نمود مانند(پلی پروپلین) و همچنین بهتر است ظرفیت­ها و تعداد الکترون­ها در لایه آخر نشان داده


 شود.

2- در صفحه 4 نوشته شده سلولز بدون گوارش دفع می­شود در صورتی­که در فصل 4 بیان شده باکتری­هایی که در روده بزرگ زندگی می­


کنند برخی مواد مانند سلولز را تجزیه و از گلوکز برای تغذیه خود استفاده می­کنند.


3- در صفحه 7 شکل(10-1) به گروه متصل به فسفات اشاره­ای نشده در صورتی­که در این شکل گروه کولین است که ترکیبی از نیتروژن


 می­باشد و متأسفانه در متن هم به این گروه­های متفاوت اشاره­ای نشده است.و همچنین بهتر است به ساختار استروئید­ها که سه حلقه­ی


 شش ضلعی و یک حلقه­ی پنج ضلعی و فاقد اسید چرب هستند اشاره گردد.


4- در صفحه 8 در شکل (12-1) بیشتر بدانید به گروهR هیچ اشاره­ای نشده است و باید نوشته می­شد گروه جانبی تعیین کننده نوع


 آمینواسید هستند و همچنین نوشته شود که پروتئین­ها از نظر شکل ظاهری کروی و رشته­ای هستند.


فصل2

5-در صفحه 14 اندازه تریکودینا مشخص نشده، هسته­ها را در متن و شکل مشخص نکرده ولی در مورد DNA توضیح داده، تولید مثل


 تریکودینا را ننوشته است.


6- در صفحه 15 در مورد میکروسکوپ در برخی مقالات نوشته شده که امروزه میکروسکوپ­های الکترونی اختراع شده که می­توان با


 آن نمونه زنده را مشاهده کرد .


7- در صفحه 21 مشخص نشده که اگر باکتری کپسول نداشته باشد می­تواند باز هم پیلی داشته باشد یا نه


8- در صفحه 23 باید شکل سانتریول، میکروتوبول و میکروفیلامنت رسم گردد و در همین صفحه ساختار شیمیایی دیواره سلول گیاهی


 مشخص شده اما جنس دیواره باکتری نوشته نشده است.


9- در صفحه 24 در شکل ساختار دیواره سلولی زیر میکروسکوپ الکترونی نوع دیواره که نخستین است یا پسین ممشخص گردد و در


 شکل(12-2) بالا، سمت چپ دیواره سلولی و غشا مشخص نیست و همچنین مشخص نشده که پلاسمودسم که ماده زنده­ای است از چه


 ماده­ای تشکیل شده و غشای دو سلول مجاور نسبت به هم چگونه قرار می­گیردالبته در شکل سمت چپ اتصال غشاها را نشان داده اما باز


 هم پلاسمودسم به خوبی نشان داده نشده است.


10- در شکل صفحه 25 ساختار غشا سطح داخل و خارج سلول مشخص نشده است.


11- در صفحه 26 ساختار ریبوزوم باید جدا از هم کشیده شود و نوشته شود هنگام پروتئین سازی این دو بخش نامساوی به هم متصل می­گردند.

12- در صفحه 28 در شکل(18-2) شکل ریبوزوم دقیق نشان داده شود که از طرف بخش بزرگتر به شبکه­آندوپلاسمی چسبیده و در متن


 مرحله 2 نوشته شود زنجیره­های کوچکی از مولکول قند که به پلی­پپتید اضافه می­شود از کجا وارد شبکه آندوپلاسمی شده است.13- در صفحه 29 باید مشخص گردد که گلژی از چند کیسه روی هم تشکیل شده است و حال که اتصال فیزیکی ندارند چگونه مواد از یک


 کیسه به کیسه بعدی منتقل می­شود.


14- در صفحه 32 بهتر است واکنش­های فتوسنتز و تنفس سلولی نوشته شود و DNA، ریبوزوم و RNA را درون کلروپلاست توضیح


 دهد.وهمچنین نام دیگر بستره(استروما) مشخص گردد وغشای داخلی کلروپلاست اندکی چین­خوردگی دارد که در شکل کاملا صاف کشیده شده است.

فصل3

15- بهتر است بیشتر بدانید(جدول رده بندی جانداران) در ابتدای فصل 2 قبل از تریکودینا و ساختار باکتری قرار گیرد.16- بهتر است در این فصل اندازه کلنی ولوکس، مدت عمر تک­سلولی­ها یا پرسلولی­های ساده و تصویر اسپیروژیر مشخص شود.


17- در صفحه 45 باید به تقسیمات ماهیچه­های صاف و قلبی هم اشاره گردد مانند ماهیچه­های رحم که صاف هستند و در حین بارداری


 توانایی تقسیم شدن دارند و همچنین اشاره شود که ماهیچه مخطط میتوز دارد اما سیتوکینز ندارد.


18- در صفحه 46 لازم است خصوصیات بافت ماهیچه­ای مخطط مانند چند هسته­ای بودن نوشته شود.
19- در صفحه 47 باید برگ هم به برش­های ساقه و ریشه گیاهان علفی اضافه گردد و آندودرم ریشه توضیح داده شود.


20- در صفحه 48 از شکل الف تا د هیچ نام­گذاری در داخل ریشه ها و ساقه ها که مشخص کننده بافت باشد ندارد و همچنین باید مشخص


 می­شد که سلول­های کلاهک مرده­اند و منشأ آن­ها سلول­های بنیادی رأس ریشه است.


21- در صفحه 49 شکل سلول کلانشیمی مشخص شود فضاهای سیاه رنگ دیواره سلولی هستند و تفاوت قرارگیری دستجات آوندی در


 ساقه و ریشه نوشته شود و همچنین بهتر است انواع بافت­های زمینه­ای و بخش­های گیاهان علفی با ساختار منظم ابتدا طبقه بندی شود و بعد توضیح داده شود.


22- در صفحه 50 مشخص شود کدام اندامک آوند آبکش تغییر یافته و همچنین در شکل(13-3) درمتن بیان شده عناصرآوندی هستند


 ولی شکلی از تراکئید قرار داده نشده تا گشادتر بودن عناصر آوندی مشخص شود.


23- در صفحه 51 درقسمت ب شکل(14-3) پارانشیم آبکش نوشته شده ولی در متن توضیح نداده است.


24- کوتین در روپوست و سوبرین (چوب پنبه) در آندودرم ریشه استثنا هستند و هر دو پلی مرند ولی بقیه لیپید هستند.


فصل5

25- در صفحه 67 بهتر است دستگاه تنفس پرندگان کامل رسم گردد تا مکان کیسه هواداری که بین دو شش مشترک است مشخص گردد.


26- در صفحه 69 بهتر است نوشته شود نای- نایژه و نایژک دارای مژک هستند ولی کیسه­های هوایی مژک ندارند چون در فصل 2 تشابه


 سلول انسان با تریکودینا مطرح شده است.


27- در صفحه 70 در مورد دیافراگم که جداکننده قفسه سینه از حفره شکم است در پستانداران توضیح داده شده اما بهتر است مشخص


 گردد که در بقیه مهره داران وضع به چه صورت می­باشد.وهمچنین به این مورد اشاره گردد که در دوران جنینی شش­های جنین پر از مایع است و تنفس از راه جفت صورت می­گیرد نه شش.
28- در صفحه 71 واکنش­های مربوط به تشکیل بی کربنات از دی اکسی کربن و اسیکربنیک در خون نوشته شود و جایگاه  دی


 اکسیکربن روی هموگلوبین توسط شکل مشخص گردد.وهمچنین در متن در مورد ساختار هموگلوبین و هم توضیح داده شود ودر


 شکل(9-5) کنار زنجیره پلی پپتیدی بخش گلوبین نوشته شود.فصل6


29- در شکل کرم خاکی طناب عصبی به قلب وصل شده در صورتیکه باید رگ شکمی وصل گردد ودر مورد قلب لوله­ای کرم خاکی توضیح

 داده شود.

30- درصفحه 74 بازوهای دهانی عروس دریایی مشخص شود.


31- در صفحه 76 در مورد گردش خون بسته کرم خاکی در تصویر بالایی داخل قلب خون تیره و در تصویر پایینی خون روشن وجود دارد.


32-در صفحه 77 بهتر است مشخص شود چه ماده­ای در بافت پیوندی سبب عایق شدن شده است و تعداد حفره­های قلب دوزیستان

 مشخص گردد.

33- در صفحه 80 بهتر است در نمودار دیگری مشخص شود که هنگام انقباض یا استراحت بطن­ها دریچه­های دهلیزی و سینی چگونه­اند


 و روی نمودار اول صدای اول و دوم قلب منطبق بر انقباض­ها مشخص شود.


34- در صفحه 89 فاگوسیتوزتعریف و شکل آن رسم شود، دیاپدز و حرکات آمیبی مونوسیت و نوتروفیل وشکل ان مشخص شود.و در


 گلبول­های سفید برای هرمورد هسته چند قسمتی و شکل آن مشخص شود.


35- در صفحه 90 مراحل انعقاد خون که با شماره مشخص شده با توضیح متن هماهنگ نیست وکاملا بر عکس شماره­ها است.
36- در صفحه 95 شکل(28-6) شماره­های 1 تا 5 کاملا متفاوت با توضیح متن است و در شکل (27-6) در ساختار برگ، آوندهای چوب و آبکش مشخص نشده است.

37- در صفحه 96 بهتر است تصویر روزنه­های آبی در حاشیه لادن و عشقه...رسم گردد.

38- در صفحه 99 نام مراحل 1 و 2 مشخص شده ولی نام مراحل 3 و 4 (آب گیری و جریان توده­ای) نوشته نشده است.

فصل7

39- در صفحه 103 نوشته شده هومئوستازی در همه پرسلولی­ها در صورتی که بعضی بی مهرگان کوچک مثل پلاناریا وحتی تک سلولی­ها هم وجود دارد.

40- در صفحه 106 در مورد ترشح بیشتر توضیح داده شود.

41- در صفحه 107 در مورد این­که چرا قسمتی از لوله هنله باریک است و چرا در قسمت پایین نمک از طریق غیرفعال و در بالا انتقال


 فعال دارد توضیح داده شودو همچنین در مورد کراتینین و تشکیل سنگ کلیه، علت و ترکیبات آن و محل تشکیل سنگ توضیح داده شود.


منبع: گروه زیست شناسی منطقه 5 اصفهاننوشته شده در : سه شنبه 4 آذر 1393  توسط : شریفی زاده .    نظرات() .

http://leann1dunlap5.jigsy.com/
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:58 ب.ظ
Touche. Solid arguments. Keep up the good spirit.
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 05:29 ق.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i want
enjoyment, as this this web site conations in fact good funny data
too.
manicure
شنبه 2 اردیبهشت 1396 10:48 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the good spirit.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 04:54 ب.ظ
Hi, I do believe this is an excellent site. I
stumbledupon it ;) I am going to revisit yet again since I saved as
a favorite it. Money and freedom is the greatest way to
change, may you be rich and continue to guide others.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر